شارژ پنل نمایندگی دامنه A

شارژ پنل نمایندگی به میران 50 هزار تومان
دارندگان نمایندگی دامنه استاندارد معادل 50500 تومان شارژ میشوند

شارژ پنل نمایندگی دامنه B

شارژ پنل نمایندگی به میران 100 هزار تومان
دارندگان نمایندگی دامنه استاندارد معادل 101200 تومان شارژ میشوند

شارژ پنل نمایندگی دامنه C

شارژ پنل نمایندگی به میران 250 هزار تومان
دارندگان نمایندگی دامنه استاندارد معادل 253000 تومان شارژ میشوند

شارژ پنل نمایندگی دامنه D

شارژ پنل نمایندگی به میران 500 هزار تومان
دارندگان نمایندگی دامنه استاندارد معادل 506500 تومان شارژ میشوند

شارژ پنل نمایندگی دامنه E

شارژ پنل نمایندگی به میران 1 میلیون تومان
دارندگان نمایندگی دامنه استاندارد معادل 1014000تومان شارژ میشوند

شارژ پنل نمایندگی دامنه F

شارژ پنل نمایندگی به میران 2 میلیون تومان
دارندگان نمایندگی دامنه استاندارد معادل 2029000تومان شارژ میشوند