سرور مجازی ایران

1 گیگابایت رم DDR4
100% Complete
یک هسته CPU
100% Complete
30 GB فضای SSD
100% Complete
150 GB پهنای باند
100% Complete
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
تحویل 12 تا 36 ساعت
IR-1GB قیمت 90,000/ماهیانه
سفارش دهید
2 گیگابایت رم DDR4
100% Complete
دو هسته CPU
100% Complete
50 GB فضای SSD
100% Complete
250 GB پهنای باند
100% Complete
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
تحویل 12 تا 36 ساعت
IR-2GB قیمت 105,000/ماهیانه
سفارش دهید
3 گیگابایت رم DDR4
100% Complete
دو هسته CPU
100% Complete
60 GB فضای SSD
100% Complete
500 GB پهنای باند
100% Complete
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
تحویل 12 تا 36 ساعت
IR-3GB قیمت 135,000/ماهیانه
سفارش دهید
4 گیگابایت رم DDR4
100% Complete
سه هسته CPU
100% Complete
70 GB فضای SSD
100% Complete
750 GB پهنای باند
100% Complete
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
تحویل 12 تا 36 ساعت
IR-4GB قیمت 155,000/ماهیانه
سفارش دهید
5 گیگابایت رم DDR4
100% Complete
چهار هسته CPU
100% Complete
80 GB فضای SSD
100% Complete
800 GB پهنای باند
100% Complete
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
تحویل 12 تا 36 ساعت
IR-5GB قیمت 190,000/ماهیانه
سفارش دهید
6 گیگابایت رم DDR4
100% Complete
چهار هسته CPU
100% Complete
90 GB فضای SSD
100% Complete
900 GB پهنای باند
100% Complete
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
تحویل 12 تا 36 ساعت
IR-6GB قیمت 210,000/ماهیانه
سفارش دهید
7 گیگابایت رم DDR4
100% Complete
پنج هسته CPU
100% Complete
100 GB فضای SSD
100% Complete
1000 GB پهنای باند
100% Complete
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
تحویل 12 تا 36 ساعت
IR-7GB قیمت 260,000/ماهیانه
سفارش دهید
8 گیگابایت رم DDR4
100% Complete
شش هسته CPU
100% Complete
120 GB فضای SSD
100% Complete
1200 GB پهنای باند
100% Complete
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
تحویل 12 تا 36 ساعت
IR-8GB قیمت 310,000/ماهیانه
سفارش دهید