هاست دانلود 10 گیگابایت

هاست دانلود در گیتی به صورت واحد ارائه و کاربر حجم های بیشتر را از طریق افزودنی محصولات انتخاب می نماید

 • 10 گیگابایت فضا
 • ندارد دیتابیس
 • نا محدود ترافیک
 • دایرکت ادمین نوع کنترل پنل
 • برای حجم های بیشتر هاست دانلود هنگام سفارش یا پس از سفارش می توانید از گزینه افزودنی ها حجم مورد نظر را انتخاب نمایید توجه
هاست دانلود 50 گیگابایت

هاست دانلود در گیتی به صورت واحد ارائه و کاربر حجم های بیشتر را از طریق افزودنی محصولات انتخاب می نماید

 • 50 گیگابایت فضا
 • ندارد دیتابیس
 • نا محدود ترافیک
 • دایرکت ادمین نوع کنترل پنل
 • برای حجم های بیشتر هاست دانلود هنگام سفارش یا پس از سفارش می توانید از گزینه افزودنی ها حجم مورد نظر را انتخاب نمایید توجه
هاست دانلود 100 گیگابایت

هاست دانلود در گیتی به صورت واحد ارائه و کاربر حجم های بیشتر را از طریق افزودنی محصولات انتخاب می نماید

 • 100 گیگابایت فضا
 • ندارد دیتابیس
 • نا محدود ترافیک
 • دایرکت ادمین نوع کنترل پنل
 • برای حجم های بیشتر هاست دانلود هنگام سفارش یا پس از سفارش می توانید از گزینه افزودنی ها حجم مورد نظر را انتخاب نمایید توجه
هاست دانلود 250 گیگابایت

هاست دانلود در گیتی به صورت واحد ارائه و کاربر حجم های بیشتر را از طریق افزودنی محصولات انتخاب می نماید

 • 250 گیگابایت فضا
 • ندارد دیتابیس
 • نا محدود ترافیک
 • دایرکت ادمین نوع کنترل پنل
 • برای حجم های بیشتر هاست دانلود هنگام سفارش یا پس از سفارش می توانید از گزینه افزودنی ها حجم مورد نظر را انتخاب نمایید توجه
هاست دانلود 500 گیگابایت

هاست دانلود در گیتی به صورت واحد ارائه و کاربر حجم های بیشتر را از طریق افزودنی محصولات انتخاب می نماید

 • 500 گیگابایت فضا
 • ندارد دیتابیس
 • نا محدود ترافیک
 • دایرکت ادمین نوع کنترل پنل
 • برای حجم های بیشتر هاست دانلود هنگام سفارش یا پس از سفارش می توانید از گزینه افزودنی ها حجم مورد نظر را انتخاب نمایید توجه
هاست دانلود 1000 گیگابایت

هاست دانلود در گیتی به صورت واحد ارائه و کاربر حجم های بیشتر را از طریق افزودنی محصولات انتخاب می نماید

 • 1000 گیگابایت فضا
 • ندارد دیتابیس
 • نا محدود ترافیک
 • دایرکت ادمین نوع کنترل پنل
 • برای حجم های بیشتر هاست دانلود هنگام سفارش یا پس از سفارش می توانید از گزینه افزودنی ها حجم مورد نظر را انتخاب نمایید توجه
هاست دانلود 2500 گیگابایت

هاست دانلود در گیتی به صورت واحد ارائه و کاربر حجم های بیشتر را از طریق افزودنی محصولات انتخاب می نماید

 • 2500 گیگابایت فضا
 • ندارد دیتابیس
 • نا محدود ترافیک
 • دایرکت ادمین نوع کنترل پنل
 • برای حجم های بیشتر هاست دانلود هنگام سفارش یا پس از سفارش می توانید از گزینه افزودنی ها حجم مورد نظر را انتخاب نمایید توجه